Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Parowa Bryka Dawid Filipek z siedzibą w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, które jej zaufały i korzystają z usług sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www. detailing-crew.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności  zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Detailing Crew danych osobowych obecnych oraz potencjalnych i przyszłych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe będące własnością Detailing Crew. Jej celem jest określenie zasad i wymagań dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Detailing Crew, ustalanie procedur bezpiecznego przetwarzania danych, zapewnienia im ochrony.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to te informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują Twoją tożsamość, jak, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres email, jak też te, które mogą pośrednio wskazywać na Ciebie.

Podstawa prawna:
Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (ważne do 25 maja 2018 r.)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO” (ważne od 25 maja 2018 r.).

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Parowa Bryka. z siedzibą w Iwierzycach (39-124), adres Iwierzyce 24

Dane kontaktowe:
Możesz się z nami skontaktować poprzez następujące dane kotaktowe:

adres email: sklep@detailing-crew.pl
adres pocztowy: Detailing Crew, ul. Szeligowska 26b, 01-320 Warszawa

Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Wszystkie posiadane i pozyskiwane dane osobowe to dane naszych Klientów, potencjalnych i przyszłych Klientów, otrzymujemy od Was – korzystających z usług Detailing Crew.

W jakim celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

Wykonując swoje główne zadania związane ze świadczeniem na Waszą rzecz usług handlowych i edukacyjnych, Detailing Crew zbiera i przetwarza pozyskane dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
– prawidłowego wykonywania zawieranych z Wami umów, również na etapie reklamacyjnym;
– tworzenia i zarządzania Waszymi kontami Użytkowników/Klientów;
– prowadzenia dozwolonych działań marketingowych, jak, np. informowania o naszej ofercie poprzez prowadzenie usługi Newsletter;
– dokonywania rozliczeń podatkowych i prowadzenia zgodnej z prawem rachunkowości;

Jeżeli powstanie potrzeba przetwarzania Waszych danych osobowych w innych, niż wymienionych powyżej celach, zostaniecie o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jakie dane zbieramy?
Aby móc zawrzeć i wykonać zawarte Wami umowy, a tym samym świadczyć na Waszą rzecz usługi potrzebujemy Waszych danych osobowych. Niezbędne nam są dane osobowe, takie, jak:
-imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa;
– adres pocztowy/do wysyłki;
– adres email;
– numer telefonu;
– NIP (dla przedsiębiorców).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy Wasze dane osobowe jedynie przez czas trwania umowy lub do czasu odwołania przez Was zgody na takie przetwarzanie. Należy pamiętać, że okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony również od obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i o rachunkowości. Każdy z Was ma prawo do uzyskania od nas informacji o przewidywanym czasie przechowywania danych osobowych.

Jakie macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Wszystkie uprawnienia możecie realizować poprzez kontakt z nami przy użyciu poczty email sklep@detailing-crew.pl lub przy użyciu poczty tradycyjnej (adres pocztowy: Detailing Crew ul.Szeligowska 26b, 01-320 Warszawa ).

Prawo dostępu do danych osobowych.
Każdy z Was ma prawo zażądać od Detailing Crew potwierdzenia, czy przetwarza Wasze dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Prawo do sprostowania danych osobowych.
Jeśli zauważycie, że Wasze dane są nieaktualne lub niekompletne, możecie zażądać ich aktualizacji, uzupełnienia, poprawienia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w związku z naszym uzasadnionym interesem, a uważasz, że w związku z Twoją szczególną sytuacją, dane nie powinny być przetwarzane, będziesz mógł zgłosić sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. Detailing Crew jako Administrator Twoich danych osobowych rozpatrzy sprzeciw i  będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykaże istnienie nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, uzasadnionych podstaw dla ich przetwarzania. Sprzeciw przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać przez Detailing Crew zaniechane, nawet jeśli sprzeciw nie zawiera uzasadnienia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Masz prawo żądać czasowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeśli:
– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a nie żądasz usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i na podstawie zgody lub zawartej z Tobą umowy, masz prawo do żądania kopii danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Ci uprawnienie złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli korzystając z usług Detailing Crew, podając dane osobowe udzieliłeś zgody na ich przetwarzanie, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać poprzez kontakt z nami przy użyciu poczty email, pod adresem: sklep@detailing-crew.pl lub przy użyciu poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres pocztowy: Detailing Crew ul.Szeligowska 26b, 01-320 Warszawa

Wycofanie zgody jest rozpatrywane niezwłocznie i nie niesie za sobą negatywnych następstw. Musisz jednak wiedzieć, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z niektórych oferowanych przez nas usług.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych przez Detailing Crew („prawo do bycia zapomnianym”).
Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich bądź niektórych danych osobowych i to w każdym czasie. Pamiętaj, że Twoje dane są nam niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług, których oczekujesz. Jeżeli:

a) wycofałeś zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych.

W niezbędnym zakresie zachowujemy uprawnienie do pozostawienia Twoich niektórych danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak też realizacji innych obowiązków i uprawnień o których mowa w art. 17 RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom powiązanym z nami, które świadczą na naszą rzecz usługi IT/hostingowe, marketingowe, ale również, dzięki którym świadczenie przez nas usługi w ogóle jest możliwe (przedsiębiorstwa doręczycielskie, kurierskie, etc.), jak też biuro rachunkowe obsługujące nasze dokumenty księgowe, czy właściciel platformy do dokonywania płatności. Nadto w uzasadnionych przypadkach udostępniamy dane osobowe firmom windykacyjnym, audytorom, biegłym rewidentom, doradcom prawnymi podatkowym, jak też organom nadzorującym przestrzeganie prawa.

Czy Twoje dane osobowe są bezpieczne?
Tak. Detailing Crew wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Twoich danych osobowych przed bezprawnym, nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak też przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa danych zbieranych i przetwarzanych w formie elektronicznej jak i tradycyjnej papierowej. Zobowiązujemy się, że razem z rozwojem nowych technologii, dopełnimy wszelkich starań, żeby najlepiej jak to możliwe chronić Twoje dane osobowe.

Cookies „ciasteczka”
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii podejmowanych przez Ciebie działań. Nie powodują gromadzenia danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres email. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.  Pliki cookies mogą być niezbędne do działania stron Detailing Crew. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika po jej zamknięciu;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

Inne pliki cookies, to te, które ułatwiają korzystanie ze stron Detailing Crew, poprzez umożliwienie:

 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybieranych produktów i ich kategorii;
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferencji korzystającego ze stron Detailing Crew;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produktach;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Detailing Crew, poprzez dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, pliki cookies są po to, by ułatwić i umilić korzystanie ze stron Detailing Crew, a ich odrzucenie uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji stron Detailing Crew lub zmienia korzystanie z nich.

 

Co to jest profilowanie?

Pomożemy Ci znaleźć tego, czego szukasz. Przetwarzając dane osobowe możemy dokonywać profilowania:

a) za Twoją zgodą i w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem Twoich potrzeb (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody) dobieramy i przedstawiamy Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;
b) bez Twojej zgody (z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych danych osobowych) dostosujemy treści oraz komunikaty marketingowych wyświetlane na naszych stronach. Treści te będą odpowiadały Twoim zainteresowaniom podczas wizyty na naszych stronach (pomożemy Ci znaleźć to, czego szukasz).

 

Zmiana polityki prywatności.

Wraz ze zmianami technologicznymi, idącymi za nimi zmianami prawnymi, dostosowujemy środki ochrony zabezpieczające Twoje dane osobowe. Dlatego też na bieżąco aktualizujemy i weryfikujemy Politykę Prywatności i informujemy Was o tych zmianach.